Informace
Minimální mzda 2016
Historie minimální mzdy
Minimální hodinová mzda
Kontrola dodržování minimální mzdy
Doplatek do minimální mzdy
Minimální mzda v zahraničí

Zákony
Zákoník práce
Nařízení vlády o minimální mzdě
Zákon o inspekci práce
Úmluva č. 26
Úmluva č. 99

Doplatek do minimální mzdy

Nedosáhne-li mzda v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout doplatek. Není přitom rozhodující, zda je nižší mzda zaviněna malou výkonností zaměstnance a to ani u zaměstnance pracujícího za úkolovou mzdu.

Do dosažené mzdy nebo platu, jenž je rozhodný pro nárok na doplatek do minimální mzdy se nezahrnuje:

Do mzdy, rozhodné pro nárok na doplatek do minimální mzdy se dále nezahrnují plnění poskytované v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrada mzdy, odstupné, cestovní náhrady nebo odměna za pracovní pohotovost.

Ochrana osobních údajů